Interesting places: Russia

Glinischevsky 3, Moscow
18:00 – 6:00
Lomonosova 1, Saint Petersburg
18:00 – 06:00
Big Pereyaslavskaya 46/1, Moscow
Tue – Sun, 23:00 – 8:00
Navaginskaya 3, Sochi
18:00 – 07:00
Razyezzhaya 43, Saint Petersburg
Fri & Sat, 23:00 – 06:00
Leninskaya sloboda 19/2, Moscow
22.00 – 06.00
Lomonosova 1, Saint Petersburg
Everyday, 22:00 - 06:00
Bolshoy Zlatoustinsky 7, Moscow
Sunday, 23:00 – 6:00
Fontanka 90/7, Saint Petersburg
16:00 – 06:00
Stoleshnikov 7/2, Moscow
18:00 – 08:00
4, Moskovsky ave., St. Petersburg
Everyday, 24 hours
Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 33
Ежедневно, с 18:00
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 53, эт. 6
Среда, 23.00 - 06.00
Selskohozyastvennaya 15/3, Moscow
Saturday, 18:00 – 24:00
Moskovskiy ave. 109/3, Saint Petersburg
Wed-Sat, 18:00 - 06:00
Oruzheyniy 13/2, Moscow
Everyday 17:00 – 6:00
Pokrovsky blvd. 6/20, Moscow
Everyday, 19:00 – 06:00
Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 47
Чт. – Вс. 22:00 – 06:00
Pokrovka 45/2, Moscow
24 hours
Екатеринбург, ул. Юмашева д. 9
Чт. – вск., с 23:00 до 06:00